9. – 11. června 2014

Přehled posterů

Biowes - řešení pro správu a sdílení experimentálních dat a metadat
Bárta Antonín, University of South Bohemia, České Budějovice
abstrakt

Dva príklady využitia bioinformatiky v potravinárskom výskume
Brežná Barbara, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
abstrakt

Aplikácia a webová služba pre funkčnú anotáciu variantov
Budiš Jaroslav, Lambda Life a.s., Bratislava 5
abstrakt

Automatický postup pro klasifikaci lokálních konformací DNA
Čech Petr, VŠCHT Praha, Praha
abstrakt

Sekvence a anotace genomu půdní bakterie Streptomyces sp. W6 indikuje potenciál produkce annimycinu
Chrudimský Tomáš, BC AV ČR v.v.i, Ústav půdní biologie, České Budějovice
abstrakt

Predikce nových agonistů glukokortikoidního receptoru explorací chemického prostoru
Čmelo Ivan, VŠCHT Praha, Praha 6
abstrakt

Sekvenování chromosomálního ramene 3DS pšenice
Cviková Kateřina, Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin | ÚEB AV ČR v.v.i., Olomouc - Holice
abstrakt

Štatistický model pre neinvazívnu prenatálnu diagnostiku aneuploidií
Ďuriš František, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4
abstrakt

Studium vlivu polysubstituovaných pyrimidinů na expresi genů spojených se zánětlivou reakcí
Hájek Miroslav, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR , Praha 6
abstrakt

Zjednodušená implementace umělých neuronových sítí v prognostice přežití pacientů s kolorektálním karcinomem na základě klinických a molekulárně-biologických dat
Hošek Petr, , Plzeň
abstrakt

Skryté retroviry: Hledání nových rodin endogenních retrovirů
Hron Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
abstrakt

Interakčné preferencie v komplexoch proteín - nukleová kyselina
Jakubec David, ÚOCHB AV ČR, Praha 6
abstrakt

Klasifikace metagenomických vzorků pomocí diskriminativních nadřetězců DNA
Jalovec Karel, ČVUT Fakulta Elektrotechnická, Praha
abstrakt

SigHunt: Nová metoda pro hledání kandidátních genomických ostrovů v DNA sekvencích
Jaroň Kamil, Institut biostatistiky a analýz, Brno
abstrakt

Predikcia mitochondriálnych adresných štiepnych sekvencií v Euglena gracilis a Trypanosomatidách
Krnáčová Katarína, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie, Bratislava
abstrakt

Integrace klinických a biomedicínských dat v projektu THALAMOSS.
Lexa Matěj, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno
abstrakt

ChemGenDB – integrovaná platforma pro sběr a analýzu chemických sloučenin a HTS dat
Müller Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
abstrakt

Analýza taxonomicky jednoduché bakteriální komunity z prostředí hlubinného dolu s využitím metagenomiky a bioinformatiky
Rídl Jakub, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
abstrakt

Analýza genomu Pseudomonas fluorescens ICT v souvislosti s jejím bioremediačním potenciálem
Sakmaryová Iva, Technická Univerzita v Liberci, Liberec
abstrakt

Nové modulátory steroidních receptorů identifikované profilováním s vysokou propustností na panelu reportérových buněčných linií
Sedlák David, Ústav Molekulární Genetiky, AV ČR, v.v.i, Praha
abstrakt

Generická reprezentace chemických sloučenin
Škoda Petr, Univerzita Karlova v Praze - MFF, Praha 1
abstrakt

Mining chemogenomického prostoru za účelem nalezení vztahů mezi biologickými cíli
Škuta Ctibor, VŠCHT Praha, Praha
abstrakt

HotSpot Wizard 2.0: automatický webový nástroj pro proteinové inženýrství
Štourač Jan, Jan Štourač, Brno
abstrakt

Strategie analýzy pyrotagů funkčních genů
Strejček Michal, VŠCHT Praha, Praha
abstrakt

Genomový projekt Rhodococcus erythropolis CCM2595
Strnad Hynek, Ústav molekulární genetiky, AV ČR, Praha 4
abstrakt

Transkriptomická analýza oddenků pýru plazivého v rané fázi dehydratačního stresu
Svoboda Pavel, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha
abstrakt

Vyhledávání, porovnávání, validace a charakterizace strukturních motivů v rámci biomakromolekul
Svobodová Vařeková Radka, CEITEC, Masarykova univerzita, Brno
abstrakt

InCHlib – interaktivní shluková heatmapa pro webové aplikace
Svozil Daniel, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
abstrakt

Scaffoldová analýza environmentálních a farmaceutických databází
Voršilák Milan, VŠCHT Praha, Praha
abstrakt